วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

รายชื่อบุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางชนัญญา   มุ่งต่อกิจ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 .

นายมนตรี   จันทร์วังทอง

นายประยุทธ   คำยา
 นางจินตนา  ศุภราทิตย์                  นางสาววันทนีย์  ศิริพันธ์               นางนงนวล  บางแค     
นางลูกคิด  ผาสุข                           นางสุธาทิพย์  เมฆพัฒน์               นางสาวจันทร์ศรี  ดนูนาถ     
นายเกียรติศักดิ์  ศิริฤทัยวัฒนา      นายสุพล  จันปอภาร                     นางพชรกมล  อินทรสูต
นางจุฑารัตน์  เนวะมาตย์              นางสาวพนมพร  แป้นแก้ว             นางสาวกานต์ศินี  ทวีเสริมสิริสุข

นางสาวพิมลพรรณ  พรหมทอง    นางสุพัตรา  อินหนองฉาง           นางสาวปภัสวรรณ เอี่ยมรักษา

นางภาณี  พิมพาทอง                     นางสาลินี  ปานสุด                    นางสาวจันจิรา  ชุ่มเย็น

นางสาวยุพา  จินาเขียว                 นายไกรวุฒิ  ศิริสมบัติ                นางสาวสุพรรษา ปราบพาล